Nghị quyết số 19/2008/QH12

Nghị quyết số 19/2008/QH12

Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc Hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

QUỐC HỘI
-----------
Nghị quyết số: 19/2008/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
NGHỊ QUYẾT
Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua
và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-CP ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ đề nghị thông qua Nghị quyết thí điểm về việc người nước ngoài mua và sở hữu
nhà ở tại Việt Nam; Báo cáo thẩm tra số 240/UBKT12 ngày 29 tháng 4 năm 2008 của
Uỷ ban kinh tế của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định về đối tượng, điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại
Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu là
tổ chức, cá nhân nước ngoài; thủ tục mua bán nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở; giải quyết tranh chấp, khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở liên
quan đến các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.
2. Nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu theo quy định
của Nghị quyết này là căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại và
không thuộc khu vực hạn chế hoặc cấm người nước ngoài cư trú, đi lại.
Điều 2. Đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được mua và sở hữu
nhà ở tại Việt Nam:
1. Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp
luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định
của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;
2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá
nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết
định;
3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình độ
đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt
Nam có nhu cầu;
4. Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;
5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo
pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà
ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.