Đơn xin thôi việc

Đơn xin thôi việc

Mẫu đơn xin thôi việc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc

Trưởng phòng Hành chính

Tôi tên là: ..................................................................................................

Bộ phận : ...................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được Thôi việc kể từ ngày .../.../...

Lý do xin Thôi việc:....................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tôi thực hiện việc báo trước là ....... ngày, kể từ ngày làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho:......................................................

Bộ phận:.....................................................................................................

Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho Công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

Người làm đơn

(Họ tên)

Trưởng phòng

Giám đốc