Luật Thuế Thu nhập cá Nhân

Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.