Luật Hôn nhân & Gia đình

Luật Hôn nhân và Gia đình - Tạo phụ lục

Luật Hôn nhân và Gia đình - Tạo phụ lục

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP

01/2003/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Thông tư 07/2002/TT-BTP

07/2002/TT-BTP   -   Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghi định 68/2002/NĐ-CP

68/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định 32/2002/NĐ-CP

32/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Nghị định 87/2001/NĐ-CP

87/2001/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Nghị định 77/2001/NĐ-CP

77/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định 70/2001/NĐ-CP

70/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

69/2006/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Ban hành : 21/07/2006   - Tải file word toàn văn

03/2005/CT-TTg   -   Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Ban hành : 25/02/2005   - Tải file word toàn văn

02/2004/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
Ban hành : 10/08/2004   - Tải file word toàn văn

01/2003/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
Ban hành : 16/04/2003   - Tải file word toàn văn

07/2002/TT-BTP   -   Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Ban hành : 16/12/2002   - Tải file word toàn văn

68/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Ban hành : 10/07/2002   - Tải file word toàn văn

32/2002/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số
Ban hành : 27/03/2002   - Tải file word toàn văn

87/2001/NĐ-CP   -   Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
Ban hành : 21/11/2001   - Tải file word toàn văn

77/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Ban hành : 22/10/2001   - Tải file word toàn văn

70/2001/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Ban hành : 03/10/2001   - Tải file word toàn văn

1 2