Nghị định và Thông tư

Thông tư Liên bộ 12/1995

Quy định Tiêu chuẩn Thương Tật và tiêu chuẩn bệnh tật