Luật Dân sự

NĐ 138/06 Quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định này quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sù về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Bộ Luật Dân sự 2005 - Tao mục lục tra cứu

Bộ Luật Dân sự 2005 - Tao mục lục tra cứu

ND 100-2006 Quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định 138/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng