Thủ tục Hành chính

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau

THỦ TỤC SANG TÊN XE MÁY ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG QUA NHIỀU ĐỜI CHỦ

Xe máy, ô tô được mua bán qua nhiều đời chủ khác nhau, có trường hợp lập giấy mua bán nhưng chưa làm thủ tục sang tên, có trường hợp chỉ viết giấy mua bán tay hoặc chỉ giao giấy tờ xe mà không lập giấy mua bán. Hướng giải quyết được thực hiện theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ban hành ngày 01/3/2013 có hiệu lực ngày 15/4/2013 sửa đổi bổ sung ...

THỦ TỤC SANG TÊN XE MÁY KHÁC TỈNH

Căn cứ Điều 1 Thông tư 75/2011/TT-BCA, Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe như sau: “3.1.7. Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.”