Thông tư

Thông tư 13/2008/TT-BXD

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 13/2008/TT-BXD NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN