Nghị định

Nghị định 153/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


 

Nghị định 23/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT;

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Thông tư 24/2009/TT-BXD

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 24/2009/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2009

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Nghị định 153/2007 HD Luật KD BĐS

Quy định chi tiết Luật Kinh doanh Bất động sản