Luật KD Bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 63/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản

Nghị định 153/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


 

Thông tư 13/2008/TT-BXD

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 13/2008/TT-BXD NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Nghị định 23/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT;

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Thông tư 24/2009/TT-BXD

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 24/2009/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2009

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Nghị định 153/2007 HD Luật KD BĐS

Quy định chi tiết Luật Kinh doanh Bất động sản