Văn bản hướng dẫn

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 16/2010 BLĐ

Quy định trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Nghị định 47/2010/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Thông tu 06/2008/TT-BLĐTBXH

Về khiếu nại, tố cáo về Lao động

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về Việc làm