Nghị Định

Nghị định 47/2016/ NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

28/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu

NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu chung

Mức lương tối thiểu LD làm việc cho DN có vốn ĐTN

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

NĐ108 Mức lương tối thiểu

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động