Luật Lao động

Nghị định 47/2016/ NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

28/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu

NGHỊ ĐỊNH 28/2010/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu chung

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty

Mức lương tối thiểu LD làm việc cho DN có vốn ĐTN

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

NĐ108 Mức lương tối thiểu

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Thông tư 16/2010 BLĐ

Quy định trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Nghị định 47/2010/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

1 2