VBPL Dành cho Việt kiều

Nghị quyết số 19/2008/QH12

Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc Hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP thí điểm cho tổ chức,

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam