Luật Sư cho doanh nghiệp

Tư vấn Luật Lao động

Hiện nay, trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp và ngày càng được pháp luật Việt nam bảo vệ. Lao động là những người góp ...

Tư vấn Mua - Bán DN

Hoạt động Mua - Bán doanh nghiệp mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn nếu họ thực sự là những người có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu rộng về tài chính, pháp luật và đặc biệt là họ phải có ...

Thành lập Doanh nghiệp nhanh chóng

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý doanh nghiệp:

Thay đổi Nội dung Đăng ký kinh doanh

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Mã số - Mã vạch

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt.Sử dụng mã số mã vạch trên hàng hoá mang lại nhiều lợi ích, lợi ích lớn ...

Thành lập Doanh nghiệp - Chi nhánh, Văn phòng đại diện

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Tư vấn Hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ...

Tư vấn Đầu tư

Các dịch vụ tư vấn đầu tư của LUẬT SƯ RIÊNG bao gồm tất cả các giai đoạn trong tiến trình đầu tư: