Tư vấn thủ tục Ly hôn

LUẬT SƯ RIÊNG Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;                                                               - Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ ...

Tư vấn thủ tục Ly hôn

LUẬT SƯ RIÊNG tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề ly hôn: Về quyền yêu cầu tòa án giải quyết; Thủ tục hòa giải; Các căn cứ cho ly hôn,….

Tư vấn các quy định về Ly hôn

- Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;

- Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu Ly hôn;

- Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

- Tư vấn các căn cứ cho Ly hôn;

- Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

- Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

- Tư vấn về quyền thăm nom con sau Ly hôn;

- Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

- Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;