Tư vấn Đầu tư

Các dịch vụ tư vấn đầu tư của LUẬT SƯ RIÊNG bao gồm tất cả các giai đoạn trong tiến trình đầu tư:

 

- Nghiên cứu thị trường, thâm nhập thị trường, phân tích các cơ hội đầu tư tại Việt Nam;

- Phát triển và hoàn thiện các ý tưởng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam;

- Thẩm định và kết nối các đối tác đầu tư và kinh doanh có tiềm lực tại Việt Nam;

- Tư vấn về hệ thống luật pháp của Việt Nam như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Lao động…;

- Cung cấp thông tin; soạn thảo và theo dõi tiến trình xin cấp phép chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn đầu thầu cung cấp và mua bán máy móc thiết bị;

- Tư vấn về thuế;

- Tư vấn lựa chọn các loại hình doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư;

- Triển khai các dự án ODA, các dự án vay vốn liên ngân hàng hoặc vốn huy động trong nước;

- Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu;

- Hỗ trợ và thực hiện hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise);

- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp;

- Tư vấn về việc chuyển đổi mô hình hoạt động và tái cấu trúc lại doanh nghiệp;

- Tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến Đầu tư Chứng khoán;