Giải quyết tranh chấp cổ đông

Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn luật và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty, tranh chấp cổ đông, thành viên, bao gồm: tranh chấp giữa công ty với các thành viên, cổ đông của công ty, giữa các thành viên, cổ đông của công ty ...

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty, tranh chấp cổ đông, tranh chấp thành viên góp vốn:

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên góp vốn/cổ đông của công ty;

- Tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Các loại tranh chấp nội bộ công ty phổ biến

- Tranh chấp tư cách thành viên, cổ đông doanh nghiệp: cổ đông/thành viên không góp không đủ vốn đã đăng ký nhưng yêu cầu được hưởng lợi ích đầy đủ như các cổ đông đã góp đủ vốn.

- Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn: định giá tài sản cao hơn giá trị thực tế; không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản.

- Tranh chấp về việc mua cổ phần chào bán của các công ty cổ phần.

- Tranh chấp từ việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng liên quan.

- Tranh chấp về phương thức quản lý, điều hành nội bộ trong doanh nghiệp.

- Tranh chấp liên quan tới việc thủ tục tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty.

- Tranh chấp về thẩm quyền thông qua các quyết định quản lý nội bộ doanh nghiệp.

- Tranh chấp về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty:

- Rà soát hệ thống văn bản pháp luật doanh nghiệp, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng hoặc hòa giải với vai trò trung gian của luật sư;

- Tư vấn, đại diện tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Doanh nghiệp;

- Cử Luật sư, Đại diện khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài;

- Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình thi hành án và các vấn đề khác có liên quan.